Appelli kontra r-revoka ta` l-permessi dwar l-izvilupp ta` villel fil-Bajja tal-Ramla, Ghawdex
Il-kaz li jirrigwardja r-revoka tal-permessi ghal l-izvilupp ta villel flok Ulysses Lodge fir-Ramla, Ghawdex, mill-Awtoria` Ta` Malta Dwar l- Ambjent u l-Ippjanar (MEPA), kompla l-lum quddiem il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar.

Il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar iddeffirixxa il-kaz ghal-decizjoni preliminari ghat 2 ta` Ottubru 2009, rigward oggezzjonijiet imqajma fuq il-validita ta` l-appelli ghax l-appellant naqas milli jhallsa il-mizata dovuta lil-Bord.

Il- MEPA irrevokat dawn il-permessi wara rapport iddetaljati mhejji mill konsulent fl’ippjanar ambjentali l-Perit Lino Bianco ghan-nom ta` Carmen Bajada, residenta u kunsilliera fil-Kunsill Lokali tax-Xaghra. Dawn ir-rapporti jinkludu provi li l-outline permit gie mahrug fuq informazzjoni “falza, qarrieqa jew mhux korretta” skond l-Artiklu 39A ta` l-Att dwar l-Ippjanar.

Wara s-seduta tal-lum, il-Perit Bianco dahhal sottomissjoni lil-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar fejn talab lill-istess Bord jimxi mad-decizzjoni tas- 6 ta` Frar 2009 fejn l-appellent kien inghata xaghrejn zmien biex jhallsa il-mizata dovuta.
:: back to news
09 May 2009 by Saveramla.com