Appelli kontra r-revoka ta` l-permessi dwar l-izvilupp ta` villel fil-Bajja tal-Ramla, Ghawdex
Appelli kontra r-revoka ta` l-permessi dwar l-izvilupp ta` villel fil-Bajja tal-Ramla, Ghawdex, ha jigu decizi il-Gimgha, 2 ta` Ottubru


Il-kaz li jirrigwardja r-revoka tal-permessi ghal l-izvilupp ta villel flok Ulysses Lodge fir-Ramla, Ghawdex, mill-Awtoria` Ta` Malta Dwar l- Ambjent u l-Ippjanar (MEPA), ha jigu decizi mill-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar il-Gimgha, 2 ta` Ottubru.

Il-Bord ta` l-Appell dwar l-Ippjanar ha jaghti decizjoni preliminari dwar in-nuqqas ta hlas mill-appellant lil-Bord, liema decizjoni tista tichad l-appelli u ghalhekk tikkonferma ir-revoki tal-permessi.

Il- MEPA irrevokat dawn il-permessi wara rapport iddetaljati mhejji mill konsulent fl’ippjanar ambjentali l-Perit Lino Bianco ghan-nom ta` Carmen Bajada, residenta u kunsilliera fil-Kunsill Lokali tax-Xaghra. Dawn ir-rapporti jinkludu provi li l-outline permit gie mahrug fuq informazzjoni “falza, qarrieqa jew mhux korretta” skond l-Artiklu 39A ta` l-Att dwar l-Ippjanar.

Waqt l-ahhar seduta tal-Bord ta` l-Appell, meta l-kaz thalla ghad-decizjoni, il-Perit Bianco talab il-Bord biex jimxi mad-decizzjoni tas- 6 ta` Frar 2009 fejn l-appellent kien inghata xaghrejn zmien biex jhallsa il-mizata dovuta, u ghaldaqstant jicha l-appelli u consegwentiment jikkonferma il-revoki tal-permessi ghal-zvilupp ta` villel fil-Bajja tar-Ramla.
:: back to news
02 Oct 2009 by Saveramla.com